24/03/2023
Breaking News

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยมติที่ประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เผยมติที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการศึกษาเบื้องต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาเอกชน (กช.) รวมทั้งสำนักงานสนับสนุนการศึกษานอกระบบรวมทั้งการศึกษาตามความสะดวก (กศน.) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ด้วยเหตุว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดแนวทางการจัดการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสสำหรับการศึกษารวมทั้งสิทธิของนักศึกษา ดังต่อไปนี้

• ขณะจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา ครู รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อสื่อสารรวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• ครู บางทีอาจไปเยี่ยมผู้เรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่นักศึกษา ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพินิจตามบริบทรวมทั้งประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับสถานที่เรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธรรมดาเป็นหลักเช่นเดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2564.