28/03/2023
Breaking News

ราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ แถลง 5 จุดยืน เร่งรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือก

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนหนทาง ปรับกฎที่ก่อให้เกิดความล่าช้า สร้างความกระจ่าง-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลตอบแทน

วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ ที่ กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหมทั่วๆไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนปกป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด ฉบับที่ 2 ดังนี้

จากที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนปกป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัคซีนโควิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนรับวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

รวมทั้งข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ประเภทต่างๆที่เพิ่มขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ก็เลยลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนปกป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังนี้

1.รัฐบาลควรที่จะใช้ความพากเพียรอย่างสูงสุดสำหรับเพื่อการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพออีกทั้งจำนวนและประสิทธิภาพ เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มอย่างรวดเร็ว และควรจะให้ความใส่ใจกับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนต่ำลง
โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อครอบคลุมอีกทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสุดแต่บางทีอาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยเน้นกรุ๊ปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นขั้นตอนแรก

2.รัฐบาลควรที่จะใช้ความพากเพียรอย่างสูงสุดและเร็วที่สุด สำหรับเพื่อการนำเข้าวัคซีนหนทางทุกประเภทที่ได้รับการยินยอมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎข้อบังคับและระบบราชการที่ก่อให้เกิดความล่าช้า รวมถึงช่วยเหลือการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อพสกนิกรได้รับโอกาสและหนทางสำหรับเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

3.รัฐบาลควรจะบริหารจัดการกระจัดกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีระบบ มีความกระจ่างและโปร่งใส ให้ความใส่ใจกับหลักการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลตอบแทนใดๆก็ตามรวมทั้งจำต้องติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยและรวดเร็ว

4.พสกนิกรควรจะเข้ารับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด ในขณะที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนหนทาง โดยยังจำต้องให้ความใส่ใจของมาตรการการปกป้องคุ้มครองโรคดังเช่น เว้นกิจกรรมที่มีการจับกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เนื่องจากว่าวัคซีนทุกประเภทปกป้องการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แม้กระนั้นปกป้องลักษณะของการเจ็บเจ็บไข้ร้ายแรงและเสียชีวิตเจริญ

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรจะเข้ารับวัคซีนเมื่อได้โอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่นๆพนักงานด้านการแพทย์ และพสกนิกรสำหรับเพื่อการเห็นด้วยวัคซีนโควิด-19
ประกาศในวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

หมออนุตตร จิตติเตียนนันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

vaccine1